Privacyverklaring

Privacyverklaring Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van en alle bezoekers van de website van Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding. Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.  Op de website van Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding worden persoonsgegevens verzameld. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of als wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerkingen Persoonsgegevens Verzekeraars hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het verlenen van toegang tot onze website https://www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl/
• Het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties
• Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
• Het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
• Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
• Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten
• Het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, waaronder Facebook
• Informatieverstrekking aan u over andere door Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding geleverde producten en diensten met betrekking tot uitvaarten
• Het kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses
• Het bestrijden van fraude

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of als wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

• Uw NAW-gegevens
• Uw geboortedatum
• Uw geslacht
• Uw E-mailadres
• Uw telefoonnummer
• Uw IP-adres
• Uw betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
• Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als
inhoud van een bericht.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij in sommige gevallen aan derde partijen verstrekken. Dit doen wij alleen als wij dat moeten of mogen op basis van de wet of indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Wij sluiten met die partijen strikte contracten af  waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens gedeeld mogen worden en waarom.

Wij stellen duidelijke eisen aan de verstrekking van gegevens aan derden en zorgen ervoor dat deze gegevens uitsluitend voor het afgesproken doel worden gebruikt. Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding geeft uw persoonsgegevens nooit door aan derde partijen ten behoeve van commerciële doeleinden.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Gebruik sociale mediakanalen
Wanneer u met Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding communiceert via sociale mediakanalen zoals WhatsApp en Facebook, kan het zijn dat Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding persoonlijke informatie over u ontvangt. Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding, geldt ook de privacyverklaring van de desbetreffende sociale mediakanalen. Lees deze privacyverklaring dan ook goed door. Zie de volgende links voor: Privacybeleid WhatsApp en Privacybeleid Facebook.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.  Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Uw rechten
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.